Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Tips til bygherrer

Hvorfor er jorden en afgørende faktor i forhold til fundering?

Er du i gang med at planlægge konstruktionen af en bygning, en carport eller en garage og undres over, at du skal have udført en jordbundsundersøgelse først? En jordbundsundersøgelse undersøger beskaffenheden af jordbunden på din byggegrund. Den indbefatter blandt andet oplysninger om, hvilke lag og jordbundstyper der forefindes, og dette er vigtigt i forhold til at kunne vurdere jordbundens bæreevne. Et fundament bliver nemlig først til et fundament med en høj bæreevne gennem samspillet mellem materialet og jordbunden. Derfor spiller jordbunden en afgørende rolle. Men hvilke jordbundstyper findes der egentlig, hvilke er egnede til at bygge på, og hvilke fundamentløsninger passer bedst til hvilke jordbundstyper? Her giver vi dig et hurtigt overblik.

Naturlige jordbunde

Vores mest fremherskende jordbunde kaldes også naturlige jordbunde. De består som regel af både organiske og ikke-organiske bestanddele. Organiske jordbunde opstår gennem naturlige nedbrydningsprocesser. Den velkendte muld, samt tørv eller moseagtige jordbunde, befinder sig i denne kategori, og de er oftest meget vandholdige og iltfattige. Ikke-organiske jordbundselementer, der opstår gennem forvitring af stenmasser, er derimod mere gennemtrængelige og iltede. Disse segmenter indbefatter for eksempel grus og finkornet sand samt kalksten, skifer og rent ler.  En blanding af sand, ler og slam kaldes lerjord. Hvis man blander ler og kalksten, får man mergel. Naturlige jordbunde med disse bestanddele kan forekomme enten som fyldjord eller intaktjord. Om en naturlig jordbund har en tilstrækkelig bæreevne, afhænger af blandingsforholdet og lagets tykkelse.   

Vurdering af bæreevnen

I forhold til jordbundens bæreevne skelner man mellem kohæsive og ikke-kohæsive jordbunde. Kohæsive jordbunde består hovedsageligt af ler, slam, rent ler eller kalksten. De kan optage store vandmængder, og da de enkelte partikler forbinder sig tæt med hinanden, medfører dette, at en kohæsiv jordbund har tendens til at blive mudret. Derved reduceres bæreevnen betydeligt, og byggegrunden anses hurtigt for at være uegnet. I tør tilstand kan kohæsive jordbunde dog have en meget høj bæreevne. Ikke-kohæsive jordbunde i tætte lag har derimod en ekstremt høj bæreevne. De består som regel af sand- og grusbaserede bestanddele, som er vand- og luftgennemtrængelige. Imellem disse to kategorier findes gruppen af svagt kohæsive jordbunde, der blot udgør en blanding af de to ovennævnte jordbundstyper. Ud over bæreevnen spiller jordbundskorrosionen ligeledes en vigtig rolle.

Korrosion skal tages alvorligt

Korrosion opstår gennem opløsning af et materiale gennem en reaktion med materialets omgivelser. Dette kan både forekomme i stenmasser gennem vandpåvirkning og i form af en kemisk reaktion på metaller. Derfor spiller korrosion en vigtig rolle i forhold til bygningsværker. Jordbunden anses for at være et medie, der kan forårsage korrosion gennem sine bestanddele. Dette afhænger dog af jordbundens komposition. Derfor er jordbundens korrosionsadfærd og -aggressivitet yderligere opdelt i jordbundsklasser, der defineres ved hjælp af oxygenindhold, vandabsorptionsevne eller jordbundsmodstand. Jordbundsklasse I indbefatter svagt aggressive jordbundsarter. Her drejer det sig i reglen om ikke-kohæsive jordbunde af sand og grus. Kohæsive jordbunde, såsom mergel og ler, befinder sig som regel i den delvist aggressive jordbundsklasse II. Jordbundsklasse III indbefatter de meget aggressive jordbundsarter. Det drejer sig som regel om organiske jordbunde såsom muld, tørv eller moseagtige jordbunde. Forurenede jordbunde og tidligere lossepladser klassificeres ligeledes i denne kategori. I Europa er jordbundsklasserne I og II fremherskende.

Den perfekte byggegrund

Findes den perfekte byggegrund overhovedet? Baseret på den aktuelle viden kan man grundlæggende antage, at ikke-kohæsive jordbunde fra jordbundsklasse I er de mest velegnede byggegrunde. Eftersom jordbunde dog forekommer i mange forskellige blandingsforhold, og jordbundsklasserne ikke kan afgrænses helt præcist, skal byggegrunden dog altid analyseres og vurderes individuelt. Dette kan kun gøres ved hjælp af en jordbundsundersøgelse.  Alt afhængigt af jordlagenes sammensætning kan man herefter vælge et passende fundament. Det kan være en klassisk fundering med beton eller et innovativt, betonfrit alternativ såsom skruefundamentet fra KRINNER.

Skruefundamenterne kan bruges i de fleste situationer

Skruefundamentet fra KRINNER kan i princippet anvendes i alle jordbunde, alt afhængigt af jordbundens sammensætning. Skruefundamentet er en forzinket komponent af stål, der skrues ned i jordbunden ved hjælp af en drejemaskine. Nedskruningstrykket og fortrængningen af jordbunden ud til siden gør fundamentet stabilt og skaber en høj bæreevne på samme niveau som ved anvendelse af et betonfundament. Skruefundamentet fra KRINNER er specielt velegnet til anvendelse i jordbundsområder, hvor det bærende lag befinder sig i de dybereliggende jordlag. I dette tilfælde kan man anvende V-serien fra KRINNER, der kan forlænges, og som her har betydelige fordele sammenlignet med et betonfundament.

Interesseret?

Interesseret?

Du har et objekt, der passer til et skruefundament fra KRINNER?


Vil du have flere oplysninger?

Vil du have flere oplysninger?

Vil du også gerne fremover informeres om temaet fundering og skruefundamenter?

Til tilmelding til nyhedsbrev

Flere nyheder

Nyheder

Vi er i pressen!

Vores gæsteartikel "Skruer i stedet for beton", dukkede op i den 32 sider lange specialpublikation "Sustainable Living" den 25. maj 2022 i det samlede…
Nyheder

Det nye bolig- og hobbysortiment fra KRINNER

Vores nye U-serie og den nye, lille G-serie tilbyder dig produkter i den velkendte, gode kvalitet til lave priser. Disse serier erstatter hele vores…
Tips til fagfolk

Hvilke løsninger findes der i forhold til direkte funderinger og dybdefunderinger?

Der er forskellige muligheder for at lave bygningsfundamenter. Alt afhængigt af byggegrundens beskaffenhed vælger man en direkte fundering eller en…
Tips til fagfolk

Fem fordele ved skruefundamenter sammenlignet med betonfundamenter

Uanset om du skal bygge et fundament til en terrasse, en carport eller en komplet bygning, overvejer du sandsynligvis først at lave et traditionelt…
Tips til fagfolk

Seks vigtige aspekter, som du skal tage hensyn til ved installation af skruefundamenter.

Fundering med skruefundamenter har mange fordele og er en lige så effektiv løsning som et klassisk betonfundament i forhold til bæreevne og sikkerhed.…
Tragfähigkeitsversuche
Tips til fagfolk

Hvordan bliver skruefundamentet stabilt?

Skruefundamentet er et innovativt og betonfrit funderingsalternativ. En løsning, der endnu ikke er så kendt og derfor fører til en masse spørgsmål i…
Tips til fagfolk

Hvilke maskiner kan anvendes til nedskruning af skruefundamenter?

Skruefundamenter er er innovativt og bæredygtigt alternativ til det klassiske betonfundament. Her afviger funderingsprocessen især i forhold til…
Tips til fagfolk

Bæredygtigt byggeri med skruefundamenter

Klimaændringer og håndteringen af ikke-vedvarende, naturlige ressourcer udgør ikke kun vores største udfordring i de kommende årtier men er ligeledes…

Cookies til visning af iframes blev afvist. Accepter venligst iframe-cookies for at indlæse iframe.